AMG se představuje

 

Seznam členů AMG

Výroční zprávy AMG


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je profesním svazem sbírkotvorných institucí a osob činných v oboru muzejnictví, největším v České republice. Od svého založení v roce 1990 působí jako reprezentant muzeí a galerií v ČR a hájí společné zájmy a práva těchto institucí v duchu principů stanovených Etickým kodexem Meziná­rodní rady muzeí ICOM. AMG v současné době sdružuje přes 313 řádných členů (institucí) a 232 členů čestných a individuálních.


Poslání a cíle AMG:

Základním posláním AMG je usilovat o všestranný rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích, hájit společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí ICOM. Při naplňování tohoto poslání zastupuje AMG zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví, vytváří a vede oborové informační systémy, zajišťuje různé formy vzdělávání muzejních pracovníků, všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií. Aktivně zasahuje do legislativního procesu uplatňováním profesních hledisek při tvorbě a úpravě právních norem, které ovlivňují odborné, právní i ekonomické postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Ve své činnosti navazuje na bohaté tradice českého muzejnictví i na tradice profesního sdružování institucí působících v tomto oboru. AMG je důležitou muzejní platformou, která sdružuje muzea a galerie zřizovaná státem, samosprávnými celky, ale i podnikatelskými a soukromými subjekty.


Struktura AMG:

Nejvyšším orgánem AMG je Sněm AMG, který jednou za 3 roky stanovuje základní strategie a směry činnosti AMG a volí funkcionáře svazu: předsedu, dva místopředsedy, 4 členy exekutivy a Revizní komisi AMG. Mezi sněmy řídí činnost svazu Senát AMG, který rozhoduje ve věcech členství, stanovuje výši členských příspěvků, schvaluje roční plán činnosti a rozpočet, a vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje muzejnictví a k činnosti AMG. Výkonným orgánem svazu je sedmičlenná Exekutiva AMG, která řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky AMG, sestavuje roční plán činnosti a rozpočet, vytváří výroční zprávu za jednotlivé kalendářní roky, a řídí činnost Sekretariátu AMG, v jehož čele stojí výkonný ředitel AMG. Struktura AMG je organizována na územním a profesním principu. Podle územněsprávního členění České republiky je obligatorně vytvářeno čtrnáct Krajských sekcí AMG. Dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu jsou oborové Komise AMG, jichž v současné době v rámci AMG pracuje čtrnáct. Vedle toho existují Kolegia AMG, která jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů na území určitého (zpravidla historického) regionu nebo vznikají na základě společné specializace či shodných organizačních podmínek.


AMG pořádá tyto hlavní akce a kampaně:

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
Festival muzejních nocí
Muzea a 20. století
Škola muzejní propedeutiky


Ediční činnost AMG a Server muzeí a galerií ČR:

Se vzdělávacími aktivitami, s řešením samostatných projektů a se zajištěním toku informací uvnitř oboru muzejnictví úzce souvisí ediční činnost. Nejen pro členy AMG vychází od roku 1991 Věstník AMG. Na něj navazuje řada samostatných publikací a sborníků ze seminářů oborových Komisí AMG a příruček potřebných pro muzejní práci. V roce 2007 přibyla k publikačním aktivitám AMG rozsáhlá činnost v oblasti elektronického publikování. Na Serveru muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz jsou průběžně uveřejňovány a aktualizovány – Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí a výstav, nabídky knižní produkce muzeí a galerií, nabídka volných pracovních míst a mnoho jiných aktuálních informací


Spolupráce AMG:

AMG spolupracuje s partnerskými organizace­mi v České republice i v zahraničí. Na poli mezinárodní spolupráce pravidelně probíhají společná setkání muzejních pracovníků z Bavorska, Saska, Horního Rakouska a České republiky. Spolupráci se slovenskými partnery, zakotvenou v podobě společného memoranda, pokládá AMG v této oblasti svých aktivit za prvořadou. AMG je také členem The Network of European Museum Organisations (NEMO) a prostřednictvím Českého výboru ICOM udržuje také kontakty s Mezinárodní radou muzeí, působící při UNESCO.
 


Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., dle Stanov AMG:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (dále jen AMG) je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví. AMG je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jménem AMG jedná statutární orgán nebo jím pověřený zástupce dle § 14. Působnost AMG se vztahuje na území České republiky. AMG působí jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.

Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 3):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty mezi odbornými pracovníky.
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro jiné subjekty.
7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.
 

nahoru