Práva a povinnosti člena AMG


Práva člena AMG

Člen má právo:
• účastnit se Sněmu AMG; volit a být volen; přičemž individuální či čestný člen má právo volit a být volen pouze do funkcí v Komisích AMG;
• účastnit se jednání Senátu AMG; podílet se na činnosti příslušné krajské sekce, komisí a kolegií AMG;
• účastnit se všech akcí pořádaných AMG;
• být informován o činnosti AMG;
• využívat zařízení a informační zdroje, které má AMG k dispozici, a služeb, které poskytuje AMG svým členům;
• podílet se na společných projektech;
• využívat pomoci AMG při řešení vztahů mezi členy a závažných sporů členů s jinými subjekty.
 

Povinnosti člena AMG
Člen je povinen:
• podle svých sil a schopností radou i skutkem naplňovat poslání a úkoly AMG;
• dodržovat Stanovy a Jednací řád AMG, respektovat rozhodnutí Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
• veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno AMG a poslání, k němuž se AMG programově hlásí;
• podílet se na práci orgánů AMG, jejichž je členem, nebo pracovních skupin, do nichž byl jmenován; vykonávat funkce v AMG, do nichž byl zvolen;
• včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky; povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy;
• řádný člen je povinen každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.

nahoru