Profesní etický kodex muzeí 


Profesní etický kodex muzeí byl publikován ve Sborníku materiálů ze VII. Sněmu Asociace muzeí a galerií ČR, který se konal ve dnech 15.–16. října 2003 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (k dispozici na sekretariátu AMG).

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí (ICOM) byl jednomyslně přijat na 15. valném shromáždění konference ICOM v Buenos Aires v Argentině dne 4. listopadu 1986; jeho změny schválilo 21. valné shromáždění konference ICOM v Soulu v roce 2004.
 

OBSAH

Úvod

Etika institucí

1. Muzea zajišťují ochranu, dokumentaci a propagaci přírodního a kulturního dědictví lidstva.
Institucionální zakotvení
Fyzické zdroje
Finanční zdroje
Zaměstnanci
2. Muzea, která spravují sbírky, je uchovávají v zájmu společnosti a jejího rozvoje.
Akvizice sbírek
Vyřazování ze sbírek
Ochrana sbírek

Profesionální jednání

3. Muzea uchovávají významná svědectví za účelem získání a prohloubení vědomostí.
Svědectví zásadního významu
Sběry a výzkumy prováděné pracovníky muzeí
4. Muzea přispívají k poznání, porozumění a využití přírodního a kulturního dědictví.
Expozice a výstavy
Další zdroje
5. Muzejní sbírky poskytují možnosti dalšího využití pro veřejnost.
Identifikace
6. Muzea úzce spolupracují s komunitami, z nichž jejich sbírky pocházejí, a rovněž s komunitami, kterým slouží.
Původ sbírek
Respektování společenství, kterým muzea slouží.
7. Muzea se při své činnosti řídí zákonnými normami.
Právní rámec
8. Muzea jednají profesionálně.
Profesionální jednání
Střet zájmů

Glosář

Doplnění: Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea


Dokument ke stažení
   (196 kB)

Poznámky k českému překladu: 

Při přípravě českého znění etického kodexu jsme důsledně vycházeli z předpokladu, že sbírkové, neziskové instituce, které jsou v českém prostředí tradičně nazývány „galerie“, jsou vlastně specializovaná muzea umění. Proto se každé užití slova „muzeum“ v tomto textu vztahuje i na ně.
 

nahoru