Rozcestník

České organizace

Ministerstvo kultury České republiky http://www.mkcr.cz/
Český výbor ICOM http://www.czech.icom.museum
Rada galerií České republiky http://rgcr.cz/
Svaz knihovníků a informačních pracovníků – SKIP http://www.skipcr.cz/
Český komitét Modrý štít http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-sti
Česká archivní společnost http://www.cesarch.cz/
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS http://www.nipos-mk.cz/
Národní památkový ústav – NPÚ http://www.npu.cz/
Národní knihovna České republiky http://nkp.cz/
Grantová agentura České republiky http://www.gacr.cz/
Oficiální web České republiky http://www.czech.cz/cz

Školství a vzdělávání
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví http://www.phil.muni.cz/wune/
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie http://www.phil.muni.cz/muzeo/
Slezská univerzita v Opavě – Ústav historických věd – Oddělení muzeologie a památkové péče http://uhv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=6
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Ústav chemické technologie restaurování památek http://www.vscht.cz/rud/
Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování http://www.upce.cz/fr/index.html
Vyšší odborná škola informačních služeb – Služby muzeí a galerií http://sks.cz/

Muzejní centra zřízená MK ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví http://www.emuzeum.cz/
Centrální evidence sbírek CES http://ces.mkcr.cz/
Metodické centrum konzervace MCK http://www.technicalmuseum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=147
Centrum pro informační technologie v muzejnictví CITeM http://www.citem.cz/
Metodické centrum pro muzea výtvarného umění http://www.mc-galerie.cz/
Metodické centrum muzejní pedagogiky http://www.mcmp.cz
Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně http://www.moravska-galerie.cz


Zahraniční organizace

Zväz múzeí na Slovensku http://www.zms.sk/
Sächsische Landesstelle für Museumswesen http://www.museumswesen.smwk.sachsen.de/
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern http://www.museen-in-bayern.de/
Verbund Oberösterreichischer Museen http://www.ooemuseumsverbund.at/
Museums Association http://www.museumsassociation.org/home


Mezinárodní organizace

International Council of Museums – ICOM http://icom.museum/
Network of European Museum Organisations – NEMO http://www.ne-mo.org/
European Museum Forum http://www.europeanmuseumforum.ru/index.html
Europeana http://www.europeana.eu/portal/
Athena http://www.athenaeurope.org/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO http://www.unesco.org/new/en/unesco/

 

nahoru