Další právní předpisy související s oborem muzejnictví
 

Zákon č.203/2006 o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů (změna: 227/2009 Sb.) Odkaz se zobrazí v novém okně (241 kB)

Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů (změna: 98/2006 Sb., 126/2009 Sb., 26/2015 Sb.) Odkaz se zobrazí v novém okně (158 kB)

Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství (změna: 281/2009 Sb.) Dokument PDF (359 kB)

Zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů (změna: 180/2003 Sb., 281/2009 Sb., 358/2015)   (121 kB)

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  (změna: 122/2000 Sb., 80/2004 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb.) Odkaz se zobrazí v novém okně(171 kB)

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů (změna 482/2004 Sb., 342/2006 Sb., 424/2010 Sb., 465/2011 Sb., 239/2012 Sb.) Odkaz se zobrazí v novém okně (92 kB)
 

Památková péče – archeologické nálezy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  (970 kB)
(změna: 242/1992 Sb., 361/1999 Sb., 122/2000 Sb., 132/2000 Sb., 146/2001 Sb., 320/2002 Sb., 18/2004 Sb., 186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 3/2005 Sb., 240/2005 Sb., 186/2006 Sb., 203/2006 Sb., 158/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 307/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 124/2011 Sb., 142/2012 Sb., 303/2013 Sb.)  

Vyhláška č. 187/2007 Sb., obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy  (72 kB)

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči   (82,8 kB)
(změna: 39/1999 Sb., 538/2002 Sb.)

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón   (34 kB)

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (166 kB)

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (113 kB)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (změna: 68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb., 39/2015 Sb.) (666 kB)   

Příručka vlastníka kulturní památky „Kulturní památky a péče o ně" (325 kB)
 

Archivnictví a spisová služba

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 112/2006 Sb., 181/2007 Sb., 296/2007 Sb., 32/2008 Sb., 190/2009 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb., 89/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 56/2014 Sb., 250/2014 Sb.) (507 kB)

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (změna: 192/2009 Sb., 213/2012 Sb.) (332 kB)

Vyhláška 213 ze dne 13. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.  (121 kB)

Metodický návod Č. j. AS-862/2-2005 k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů   (56 kB)

Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů (změna: 40/1995 Sb., 121/2000 Sb., 132/2000 Sb., 499/2004 Sb., 249/2006 Sb., 130/2008 Sb, 281/2009 Sb, 142/2012 Sb. 496/2012 Sb) (75 kB)
 

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (změna: 81/2005 Sb., 61/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2006 Sb., 398/2006 Sb., 168/2008 Sb., 156/2013 Sb., 228/2014 Sb.)  Dokument PDF (318 kB)

Vyhláška č. 408/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn Dokument PDF  (677 kB)
 

Knihovny, periodika a publikace

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) (změna: 1/2005 Sb., 216/2006 Sb., 341/2006 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb.) Dokument PDF (140 kB)

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) (změna: 302/2000 Sb., 320/2002 Sb, 227/2009 Sb, 281/2009 Sb., 142/2012 Sb., 305/2013 Sb.) Dokument PDF (158 kB)

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích (změna: 320/2002 Sb., 142/2012 Sb.) Dokument PDF (88 kB)

Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.  Dokument Word (20 kB)

Vyhláška č. 156/2003, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchDokument PDF (32 kB)

Ostatní právní předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (134 kB) 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   (179 kB)

Usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92: Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy   (134 kB)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (369 kB)

nahoru