Centrální evidence sbírek (CES)

 

 

 

Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, CES a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konzultace

Kontakt: 
Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 
Sídlo: Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 
Tel.: +420 257 085 469
E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
http://cesonline.cz


Desatero správce sbírky muzejí povahy
 PDF 


Centrální evidence sbírek (CES)
je veřejnosti přístupným informačním systémem – seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tyto sbírky jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů. 

Formuláře žádostí o zápis sbírky
jsou k dispozici na webu centrální evidence.

Co je CES?
V roce 2000 přijal Parlament České republiky zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tento právní předpis, který nahradil někdejší zákon o muzeích a galeriích, stanovilí práva a povinnosti vlastníků sbírek a zavedl centrální evidenci sbírek (CES) vedenou MK ČR. Ta je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice.

Co se z CES dozvíte?
Do CES Ministerstvo kultury zapsalo všechny sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, jejichž správci – muzea a galerie – měli ze zákona povinnost o zápis sbírek požádat. Do CES byly zapsány i sbírky jiných právnických a fyzických osob, pokud se jejich vlastníci rozhodli o zápis požádat.

V seznamu sbírek zapsaných v CES najdete:
  • název sbírky
  • údaje o vlastníkovi sbírky
  • údaje o správci sbírky, kterým je většinou muzeum nebo galerie (muzeum výtvarného umění)
  • oborové, samostatně evidované, části („podsbírky"), které sbírku tvoří
  • charakteristiku každé „podsbírky", která obsahuje: 1. označení území, z něhož „podsbírka" převážně pochází; 2. jaké časové období „podsbírka" převážně dokumentuje a stručnou historii „podsbírky"; 3. jaké druhy předmětů a materiálů jsou v „podsbírce" zejména zastoupeny; 4. označení, zda součástí „podsbírky" jsou kulturní památky nebo archiválie

CES je tedy především:

  • přehledem muzeí a galerií zřizovaných Českou republikou, kraji nebo obcemi a nikde jinde nezveřejněným seznamem jejich sbírek
  • stručně charakterizovaných informací o oborech, v nichž muzea a galerie provádějí sbírkotvornou činnost
  • informací o tom, kterým sbírkám jsou nebo mohou být poskytovány dotace z veřejných rozpočtů
  • je i informací o řadě dalších sbírek, jejichž vlastníky jsou jiné právnické a fyzické osoby
Záznamy charakteristik sbírek jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o písemné a obrazové informace. Při výběru materiálu určeného k doplnění CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné informace nejsou v rozporu s právem autorským či se zákonem na ochranu osobních údajů

Prezentace CES

 

nahoru