Statistika muzejnictví

 

Benchmarking muzeí a galerií

Projekt, který vznikl ve spolupráci NIPOS a AMG, nabízí možnost porovnávání výkonů srovnatelných muzejních institucí

Prezentace na www.benchmarkingmuzei.cz je v první fázi omezena na zpracovávání výkonnostních dat muzeí a galerií zřizovaných státem a veřejnou správou (tj. kraji a obcemi). Muzea jiných zřizovatelů tato etapa projektu zatím nezahrnuje. 

Uživatel má po přihlášení k dispozici 75 indikátorů (ukazatelů), díky nimž může porovnávat výkony v různých úrovních. Vypočítané hodnoty lze sledovat v rámci jednotlivých let, ale i v delším časovém horizontu. V prezentaci je možné zvolit si srovnávací skupinu 5 nastavitelných filtrůRok, Region ČR, Zřizovatel, Specializace muzea a Velikost sbírky. Pokud by však zahrnovala méně než 5 institucí, výpočty výkonů nebude možné sledovat.

Tisková zpráva 

Přístup do Benchmarkingu muzeí a galerií je možný na www.benchmarkingmuzei.cz nebo „proklikem“ z webových stránek AMG či NIPOS.

 

Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2022 

Změny ve výkaze za rok 2022:

  • rodinné vstupné už nemá samostatnou kolonku = je zařazeno do sníženého vstupného (ř. 0220);
  • byla upravena sekce Počet kulturně výchovných akcí = nejprve je počet akcí, poté počet návštěvníků (ř. 0235-0240);
  • rozšířilo se sledování počtu titulů elektronických dokumentů (ř. 0249-0252);
  • nově se nesleduje počet el. dokumentů na hmotných nosičích a počet počítačů ve výstavních prostorách;
  • tabulka VI. nově obsahuje ř. 0605 a 0606 (počet evidovaných návštěv knihovny) a nově se věnuje MVS (ř. 0610 a 0611), i zde už není sledován počet počítačů;
  • tabulka VII. je upravena, aby byla srozumitelnější a přehlednější;
  • tabulka VIII. nově sleduje zaměření návštěv na webových stránkách muzea (ř. 0801-0805) a připojení Wi-fi (ř. 0807).

Termín sběru statistických dat: nejpozději do 27. března 2023.

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2022  

Aktualizované znění komentáře ke statistickému výkazu V-Kult pro příslušný kalendářní rok slouží muzeím a galeriím jako vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky. Jedná se o manuál s příklady z praxe a upřesněním některých položek, který na základě podnětů a připomínek z Krajských sekcí a Komisí AMG připravila pracovní skupina AMG pro muzejní statistiku.


Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2023  

Dotazníky za rok 2023 budou muzea a galerie vyplňovat na počátku roku 2024! NIPOS dal však aktuální informace k dispozici již nyní tak, aby se na změny mohly muzejní instituce včas připravit a nové položky začaly sledovat již od začátku roku 2023.

Změny ve výkaze za rok 2023:

  • v úvodu výkazu se zjednodušilo uvádění webových stránek = jednotka už nemusí odpovídat na dotaz, zda-li je má, pouze uvede název/odkaz;
  • v úvodu výkazu přibyly 2 nové tabulky = 1. zkoumá převažující ekonomickou činnost (CZ-NACE), 2. je zaměřena na definici muzeí dle ICOM;
  • v tabulce IX. přibyly 2 nové řádky (ř. 0902 a ř. 0903) = podrobněji zkoumající charakteristiku sbírkových předmětů.

Termín sběru statistických dat: nejpozději do 2. dubna 2024.

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2023  

 

Více na NIPOS – Centrum informací a statistik kulturywww.statistikakultury.cz
 

Ing. Eliška Nováková
Statistika muzeí a galerií
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 919
E: enovakova@nipos-mk.cz
W: www.statistikakultury.cz

 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2021 (ve verzi 2020)  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2020  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2019  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2017  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2016  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2015  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2014 Dokument Word 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2013 Dokument Word 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2012 Dokument Word 


Metodika měření návštěvnosti webových stránek
  Dokument Word (45 kB)

Údaj o návštěvách webových stránek muzeí a galerií je jedním z ukazatelů rozsahu služeb nabízených kulturními institucemi veřejnosti. Na internetu prezentují muzea a galerie on-line katalogy svých knihoven, katalogy nebo průvodce muzejních sbírek, výsledky výzkumné činnosti atd. Přibývá také počet muzejních institucí, které prezentují virtuální prohlídky svých stálých expozic a výstav. Doporučené zásady měření virtuálních návštěv jsou v zájmu jednotného přístupu muzeí a galerií k vykazování těchto vstupů.

 

nahoru