Glosář


Zisková činnost
Aktivita, jejímž účelem je přinášet instituci finanční prospěch nebo zisk.

Řídící orgán
Osoby nebo orgány jmenované na základě právních pověřovacích předpisů muzea jako osoby nebo orgány odpovědné za jeho trvání, strategický rozvoj a financování.

Střet zájmů
Existence soukromého nebo osobního zájmu, který vnáší zásadní rozpor do výkonu povolání, což ohrožuje – skutečně nebo zdánlivě – objektivitu rozhodování.

KONZERVÁTOR-RESTAURÁTOR
Zaměstnanec muzea nebo nezávislý kvalifikovaný pracovník, schopný technicky zabezpečit zkoumání, ochranu, konzervaci a restaurování předmětů kulturní hodnoty. (Podrobnější informace jsou uvedeny v ICOM News, sv. 39, č. 1 (1986), s. 5–6.)

Znalecký posudek
Potvrzení autenticity a finanční ocenění předmětu nebo exempláře. V některých zemích je termín užíván pro nezávislé ohodnocení nabízeného daru pro účely daňových úlev.

Muzeum *
Muzea jsou stálé nevýdělečné instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřené veřejnosti, které získávají, uchovávají, zprostředkují a vystavují hmotné i nehmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy, vzdělávání a potěšení.

Minimální norma
Norma, o niž všechna muzea i jejich zaměstnanci usilují. Některé země mají pro stanovení minimálních norem svá vlastní kritéria.

Patřičná péče
Požadavek, že je třeba věnovat maximální péči zjištění všech skutečností před učiněním rozhodnutí, zvláště při identifikaci původu a historie sbírkového předmětu nabízeného k akvizici nebo k užívání, než se ho muzeum rozhodne přijmout.

Nezisková organizace
Organizace zřízená na základě zákona, právnická nebo fyzická osoba, jejíž příjmy (včetně všech rezerv nebo zisků) jsou využívány výhradně ve prospěch této organizace a jejího fungování. Termín „nikoliv za účelem zisku“ má stejný význam.

Kulturní dědictví
Každý hmotný nebo nehmotný doklad, jemuž je přikládán estetický, historický, vědecký nebo duchovní význam.

Přírodní dědictví
Každý hmotný i nehmotný doklad nebo přírodní jev, jemuž společnost přikládá vědecký nebo duchovní význam.

Muzejní pracovník *
Muzejními pracovníky jsou (placení nebo neplacení) zaměstnanci muzeí nebo institucí muzeu odpovídajících podle definice v čl. 2 (odstavec 1 a 2) Statutu ICOM, kteří mají odbornou kvalifikaci nebo ekvivalentní praktickou zkušenost v některém z oborů potřebných k řízení muzea a k dalším jeho činnostem, jakož i nezávislé osoby, které respektují Profesní etický kodex ICOM pro
muzea a pracují pro muzea a instituce muzeu odpovídající, s výjimkou všech osob propagujících výrobky a zařízení potřebná pro muzea a muzejní služby nebo s takovými produkty obchodujících.

Původ (provenience)
Úplná historie předmětu, včetně jeho vlastnických práv, od okamžiku jeho objevení (nebo jeho vytvoření) až do současnosti, na jejímž základě je možné stanovit jeho autenticitu nebo vlastnictví.

Legální doklad o vlastnictví
Legální doklad o vlastnictví v dané zemi. V některých zemích mohou být předměty svěřené do vlastnictví nějaké osoby. Takové právo však nedostačuje pro splnění požadavků patřičné péče.

Platný doklad o vlastnictví
Nepopiratelné právo, umožňující prokázat vlastnictví daného předmětu prostřednictvím jeho úplné historie od jeho objevení či vytvoření.

Obchodní transakce
Nákup nebo prodej věcí za účelem zisku jednotlivce nebo instituce.

* Pojmy “muzeum” a “muzejní pracovník” jsou prozatímní definice, určené k interpretaci Profesního etického kodexu ICOM pro muzea.
Definice pojmů “muzeum” a “muzejní pracovník” užívané ve Statutu ICOM zůstávají v platnosti až do doby, kdy bude dokončena jeho revize.

 

nahoru