Český komitét Modrého štítu 

 

Mezinárodní nevládní organizace Blue Shield International (BSI) se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví ve světě ohroženém ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami či selháními člověka, jako např. vandalismem či terorismem. Působí v těsné spolupráci s UNESCO a je dle čl. 27 odst. 3 Druhého protokolu Haagské úmluvy konzultantem Výboru na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. BSI tvoří čtyři profesní sdružení ve sféře archivů (ICA – Mezinárodní rada archivů), knihoven (IFLA – Mezinárodní federace knihovních asociací a institucí), muzeí (ICOM – Mezinárodní rada muzeí) a památkové péče (ICOMOS – Mezinárodní rada památek a sídel), a dále národní komitéty z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky, jejichž působnost je dána Smlouvou o založení a působení Blue Shield International (přijata v roce 1996, v aktualizované verzi v roce 2016). Na půdorysu této Smlouvy je činnost profesních organizací a národních komitétů plně autonomní, orientovaná na regionální potřeby a možnosti, a také nezbytnou akceschopnost. 
 
Český komitét Modrého štítu (ČKMŠ), který je součástí BSI, byl ustaven v roce 2000 na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu. ČKMŠ je konsorciem organizací působících v oblasti ochrany a péče o kulturní a přírodní dědictví. Mezi jeho členy patří Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Rada galerií České republiky (RG ČR), Český výbor ICOM, z. s. (ČV ICOM), Český národní komitét ICOMOS, z. s. (ČNK ICOMOS), Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), Česká archivní společnost, z. s. (ČAS), Národní památkový ústav (NPÚ), Národní filmový archiv (NFA) a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky. Věnuje se preventivním opatřením při ochraně všech typů kulturního dědictví, pomoci v krizových situacích u nás i v zahraničí, přípravě školení, seminářů, konferencí, přednášek a publikací (manuálů) k tématům své působnosti.

 

nahoru