Malá muzea


Jak dlouhodobě vytvářet odpovídající image nejen malého muzea

Citováno z článku RNDr. Jiřího Žalmana „Malá muzea", který vyšel ve Věstníku AMG 2/2007:


• Muzeum musí neustále přesvědčovat veřejnost o tom, že je důležitou, užitečnou, přátelskou a k veřejnosti vstřícnou institucí.
• Mělo by si uvědomovat, že to nelze zajistit pouze tím, že bude pečovat o své návštěvníky. Ví se, že návštěvníky muzea je cca 20 % občanů obce či města, kde muzeum sídlí, 80 % lidí do muzeí nechodí buď vůbec nebo jen sporadicky. Zhruba stejný poměr je i v zastupitelstvu či v radě města. Takže i mezi lidmi, kteří o muzeu přímo či nepřímo rozhodují, kteří schvalují jeho rozpočet atp. je obvykle většina těch, kteří k návštěvníkům, natož pak  pravidelným, nepatří. Tito „nenávštěvníci“ jsou často označováni za „kulturní barbary“, ale to je omyl. Je mezi nimi řada lidí vysoce vzdělaných a kulturních, ale jejich životní styl navštěvování muzeí neobsahuje. Zabývají se ve svém volném čase jinými aktivitami.
• Z toho plyne, že muzea se musí snažit nějak oslovovat všechny občany, nejrůznějšími formami se připomínat, a přesvědčovat o tom, že jsou užitečná i pro ty, kteří do muzea nechodí.
• Proto není příliš taktické postavit budování image muzea pouze na tvorbě a ochraně sbírky. U lidí, kteří tuto sbírku ani její vystavenou část nikdy neviděli nebo si ji pamatují jen z dávné povinné školní návštěvy, se to nemůže setkat s úspěchem.
• Důležité je proto připomínat, že význam muzea je v tom, že získává poznatky o přírodě a dějinách společnosti v obci či regionu a tyto poznatky šíří nejrůznějšími formami, nejen prostřednictvím výstav sbírkových předmětů – např. publikacemi, informacemi na internetu, přednáškami pro děti a mládež, exkursemi, poskytováním informací médiím atp., a ovlivňují tak např. vzdělanost, vztah občanů k městu a regionu, využívání volného času, což se týká mnohem vyššího počtu občanů než jen 20-ti% návštěvníků. A tvorba sbírky, její uchovávání, odborná správa jsou jen nezbytným předpokladem. Nezbytným proto, že mnohé poznatky o přírodě a společnosti by jinak nebylo možné získat.
• Samotní muzejníci by se neměli prezentovat pouze jako „tvůrci sbírky a pečovatelé o ni“, ale jako profesionálové, kteří jsou schopni ze sbírky vytěžit ony poznatky o přírodě a společnosti, užitečné pro většinu občanů a zajímavým způsobem je veřejnosti interpretovat.
• Muzea mají nemalý význam i pro individuální rozvoj občanů, jsou schopna do určité míry ovlivnit i jejich budoucí profesní kariéru a osobní prosperitu a samozřejmě mohou příznivě ovlivňovat společenský život v obcích a městech a turistický ruch.

Malá muzea rozhodně nejsou muzea méně významná. Mají kvalitní sbírky, mají své publikum a mají možnosti, jak publikum oslovovat. Jde jen o to, jak tyto možnosti využít. 

 

nahoru