Úvod


Tato verze Profesního etického kodexu ICOM pro muzea je výsledkem mnoha revizí, které byly prováděny v průběhu šesti
let. Na základě kritického posouzení Kodexu ICOM ve světle současné muzejní praxe vznikla revidovaná verze, strukturovaná podle
verze předchozí, která byla publikována v roce 2001. Jak jsme již tehdy zamýšleli, je tato dnešní verze nejen zcela nově strukturovaná
s ohledem na muzejní profesi, ale také vychází ze základních zásad profesního jednání, které byly koncipovány tak, aby umožnily
obecnou orientaci v oblasti etiky. Podoba kodexu byla projednávána ve třech obdobích věnovaných konzultacím se členy ICOM.
Kodex byl formálně schválen 21. valným shromážděním ICOM v Soulu v roce 2004.
Duch dokumentu zůstává beze změn, protože jeho podstatou je služba společnosti, společenství, veřejnosti a jejich různým složkám,
a rovněž profesionální jednání muzejních pracovníků. Třebaže má dokument novou strukturu, více zdůrazňuje základní body a je
členěn do kratších odstavců, přináší v zásadě jen málo nového. Nové prvky se objevují v paragrafu 2.11 a v tezích zdůrazněných
v částech 3, 5 a 6.

Profesní etický kodex ICOM pro muzea je prostředkem profesionální samoregulace v klíčové oblasti poskytování služeb veřejnosti,
kde se v jednotlivých zemích legislativa různí nebo v některých případech může být nedostatečná. Kodex stanoví minimální normy
jednání a chování, o které mohou muzejní pracovníci na celém světě usilovat, a jasně uvádí, co může veřejnost oprávněně očekávat
od profesionálního muzejního pracovníka.

ICOM vydal v roce 1970 Etiku akvizic a v roce 1986 kompletní Profesní etický kodex. Současná verze kodexu – a dokument z roku
2001, který představuje jistý mezistupeň – by bez těchto předchozích prací nemohla vzniknout. Hlavní část práce, zahrnující revize
a vytvoření nové struktury kodexu, však spočívala na členech Etické komise. Jsme jim nesmírně vděčni za účast na jednání – ať už
osobně nebo formou elektronické diskuse – i za jejich odhodlání dodržovat stanovené cíle i termíny. Jejich jména jsou uvedena
dále.

Vzhledem k tomu, že je náš mandát u konce, předáváme odpovědnost za kodex komisi, jejíž složení bylo z velké části obměněno.
Její předsedkyní se stala Bernice Murphy, která dříve pracovala ve funkci místopředsedkyně ICOM a byla i členkou Etické komise. Její
zkušenost a kompetentnost jsou zárukou další činnosti této komise.

Stejně jako ty předchozí, stanoví i tento kodex globální minimální normy, o něž se odborníci v jednotlivých zemích či oborech
mohou opírat při realizování svých specifických požadavků. ICOM hodlá podporovat vytváření národních a specializovaných kodexů
odpovídajících specifickým požadavkům a uvítá zasílání jejich znění na adresu: Secrétaire général de l’ICOM, Maison de l’UNESCO, 1
rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France. E-mail: secretariat@icom.museum.

Geoffrey Lewis
Předseda Etické komise ICOM v období 1997–2004
Předseda ICOM v období 1983–1989

Etická komise ICOM v období 2001–2004
Předseda:
Geoffrey Lewis (Velká Británie)
Členové:
Gary Edson (USA)
Per Kĺks (Švédsko)
Byung-mo Kim (Korejská republika)
Pascal Makambila (Republika Kongo)
Jean-Yves Marin (Francie)
Bernice Murphy (Austrálie)
Tereza Scheiner (Brazílie)
Shaje’a Tshiluila (Demokratická republika Kongo)
Michel Van-Praët (Francie)

Všechny otázky týkající se problematiky etiky, které vyžadují pozornost a/nebo posouzení Etické komise ICOM, mohou být zasílány
elektronickou formou její předsedkyni na adresu: ethics@icom.museum.

nahoru