Aktivity ČKMŠ za dobu jeho působení v rámci České republiky
(1999–2023) 

 

Preventivní opatření:
2001 – Plán prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)
2001 – Spolupráce archivů, knihoven, muzeí a památkové péče v rámci IZS (Muzeum umění Olomouc)
2002 – Příprava evakuačních plánů pro objekty archivů, knihoven, muzeí a památkové péče (Východočeské muzeum v Pardubicích, ve spolupráci s IZS)
2003 až 2004 – Projekt pro vyhledávání a analýzu rizik živelných pohrom v síti knihoven, muzeí a galerií, památkové péče a v archivech (ve spolupráci s MK ČR)
2004 – Manuál první pomoci (v rámci kolokvia AMG na téma Bezpečné muzeum, Brno)
2006 – Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech (Národní archiv, Praha)
2008 – 2. protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví (Národní archiv, Praha)
2010 – Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu (Národní muzeum, Praha)
2011 – Veřejnost a archeologické nálezy (Národní archiv, Praha)
2012 – Poklady v pohybu: Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu (Národní archiv, Praha)
2013 – Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II (Národní archiv, Praha)
2014 – Kolečko první pomoci a záchranných prací (2. revidované vydání)
2014 – Paměťové instituce a legislativa (Národní archiv, Praha)
2015 – Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů (Národní archiv, Praha)
2016 – Vize a nástroje změny společenské role muzeí: Digitalizace (v rámci mezinárodní konference AMG na téma Muzeum a změna V, Národní archiv, Praha)
2017 – Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách (Národní archiv, Praha)
2019 – K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech (Národní archiv, Praha)
2020 – Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru (Národní archiv, Praha)
2022 – Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru II (UPM, Praha)
2023 – Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru III (TMB, Brno)
 
Nápravná opatření:
1999 – Zhodnocení zkušeností z povodní na Moravě 1997 (kulatý stůl, Vlastivědné muzeum v Olomouci)
2002 – Povodeň – a co dál … (Národní muzeum, Praha)
2003 – Povodně srpen 2002 (ve spolupráci s AVU, ČVUT, Univerzitou Pardubice – Fakultou restaurování v Litomyšli,  NTM, NM; Senát Parlamentu ČR, Praha)
2009 – Badatelský režim v archivech, knihovnách a muzeích; Zločinci mezi regály (dva semináře, Národním muzeum, Praha)
 
Soupis (a dokumenty ke stažení) z oblasti legislativy k požární ochraně a krizovému řízení
 
Dlouhodobá pomoc při záchraně a ochraně kulturního dědictví Iráku po roce 2003, působení na místě, především v Kirkuku, školení vybraných iráckých specialistů v České republice (restaurátorský odbor NA, Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování v Litomyšli)
 
Spolupráce na podkladech pro doporučení Evropské komise k prevenci škod z povodní
 
Soupis kontaktních míst a prostředků pro poskytování pomoci institucím pečujícím o kulturní dědictví v mimořádných situacích
 
Pomoc v krizi:
2002 – Spolupráce a koordinace záchrany písemností po povodních v roce 2002, zmrazení (NTM – Mochov)
2005 – Vstupenka pro Asii, sbírka ve spolupráci s agenturou Člověk v tísni, výtěžek předán Námořnímu muzeu v Galle zničenému vlnou tsunami (Srí Lanka) prostřednictvím Desaster Relief Fund (ICOM)
2009 – Pomoc při záchranných pracích v archivu v Kolíně nad Rýnem (ve třech etapách)
 
Záchranné práce po požáru v archeologickém areálu v Mikulčicích (TMB)
 
Restaurování poškozených artefaktů po požáru hradu Krásná hôrka (TMB)
 
nahoru