Formální náležitosti závěrečné práce základního kursu ŠMP


Odevzdání přihlášky závěrečné práce nejpozději do 10. 1. 2024 !!!

Přihláška závěrečné práce Word 

Formální náležitosti závěrečné práce Word 

Závazná podoba úvodního listu závěrečné práce Word


Odevzdání přihlášky závěrečné práce:
– nejpozději do 10. 1. 2024
– originál vyplněného formuláře je třeba odevzdat na Sekretariát AMG osobně nebo zaslat poštou
– přihláška musí být vlastnoručně podepsaná!

Odevzdání závěrečné práce:
– je třeba na Sekretariát AMG odevzdat osobně nebo zaslat poštou 2 výtisky závěrečné práce
elektronická verze práce ve formátu doc(x) a případně pdf (poslat e-mailem na adres@cz-museums.cz nebo odevzdat na CD)
– podepsaný posudek vedoucího práce (konzultanta), který obsahuje zhodnocení práce, její doporučení k obhajobě a návrh klasifikace (výborná – velmi dobrá – dobrá – nedoporučuji k obhajobě)
– návrh hodnocení je součástí závěrečné zkoušky/obhajoby vaší práce
– posudek konzultanta by měl mít min. rozsah ½ stránky velikosti A4

Datum odevzdání závěrečné práce:  
– pro zkušební termín v červnu – 24. 4. 2024
– pro zkušební termín v září – 31. 7. 2024
– odevzdat osobně nebo zaslat poštou na adresu Sekretariátu AMG: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Bibliografické citace:
– dle normy ISO 690:2022 Dokument PDF 

Závazná struktura závěrečné práce:
– rozsah práce minimálně 10 normostran (bez příloh)
– tzn. min. 18 000 znaků, 60–70 úhozů na řádek, řádkování 1,5
– formát A4, svázaná v kancelářských deskách nebo kroužkovou či tepelnou vazbou
– číslovaní stránek: – 1 – uprostřed stránky nahoře (v záhlaví); větší levý a horní okraj než pravý a dolní (kvůli vazbě)
– doporučená písma: Arial, Times New Roman, Courier New nebo jim podobná (patková či bezpatková)
– rozhodně NE písma kaligrafická, napodobující psaný text nebo typické písmo určitého historického období
– je nutné dodržovat zásady typografie a psaní interpunkčních znamének (. , ; ... ! ? apod.)

POZOR !!! Závazná podoba úvodního listu závěrečné práce
– úvodní list je BEZ čísla stránky)

První stránka:
– v pravém dolním rohu text: „Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze uvedených pramenů a literatury.“
– připojit vlastnoruční podpis
– v levém dolním rohu časový údaj: „V ..... dne .... “

Druhá stránka:
Obsah
Číslování kapitol: A.I.1.a nebo 1.1.1.1.
A. Úvod (úvod do problematiky tématu)
B. První kapitola
B.I. První podkapitola
...
B.I.1.
...
B.I.1.a
....
C. ....
....
X. Závěr

Třetí až desátá stránka:
– dle navrženého tématu, rozsahu, struktury, číslování kapitol atd.
– text musí odpovídat schválenému tématu závěrečné práce, vč. osnovy dle Přihlášky závěrečné práce ŠMP
– pokud změníte název či podtitul, v průběhu přípravy obsah práce jakkoliv upravíte oproti Přihlášce závěrečné práce ŠMP
POZOR !!! Je nutné nechat si všechny změny předem schválit !!!

Poznámkový aparát

Seznam použitých zkratek

Prameny a literatura

Přílohy


Volba tématu závěrečné práce:

– dle struktury přednášek ve Škole muzejní propedeutiky
– regionální výzkum ano, ale s konkrétním dopadem na práci daného muzea (plán tvorby sbírky, dokumentace, výstavní činnost, doprovodné akce)
– historická studie (přísně dodržovat řečené zásady)
– vlastní úvaha, teze, esej (volnější struktura, ale jasné členění práce)
– vlastní výzkum (objasnit metodu, tabulky, přehledy)
– libreto výstavy
POZOR !!! Téma práce volte zásadně podle toho, co sami v muzeu děláte!!! Usnadní vám to výrazně její sestavení !!!

Doporučený časový harmonogram:
1. Sběr údajů (záznamové lístky, výpisky, fotokopie, notebook. Vždy si poznamenávat všechny náležitosti bibliografické citace. Nezapomenout na strany, ze kterých vypisujeme. Citovat celé pasáže, pokud se nám zdají být nosné.).
2. Studium, kritika, analýza, podstata problému, třídění materiálu. V této fázi vzniká struktura/osnova práce, případně sylabus, obsahy kapitol.
3. Psaní – několik verzí, ta první možná nebude ta pravá. Začínáme od té kapitoly, kterou máme nejvíce ucelenou; tím, co nám je nejbližší. Jako poslední píšeme úvod a závěr.
4. Sestavení seznamu použité literatury zabere u prací kompilačního charakteru podstatné množství času!

Rada na závěr:
Zálohovat, zálohovat a ... zálohovat!

Doporučená literatura:
UMBERTO, E. Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997.
Typografický manuál (Nakladatelství KAVKA, http://www.kavka.cz).
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2002.


Jak psát závěrečnou práci?

Úvod
– základní informace o tématu, objasnění problematiky, autorův záměr, cíl práce a důvody, proč se tématikou zabýval
– vyslovení hypotézy
– přehled dostupných pramenů a literatury

První kapitola
– hlubší kritická analýza dostupné (sekundární) literatury
– přehled názorů, pojetí – těch, se kterými souhlasíme, ale i chyby a omyly, způsoby interpretace tématu u jiných autorů
– na závěr oddílu shrnutí přehledu a autorova východiska pro řešení problematiky

Další kapitoly
– vlastní interpretace problému (za použití primární literatury/pramenů, výsledků vlastního výzkumu či šetření, analýzy nasbíraného materiálu)
– na konci každé kapitoly dílčí shrnutí a východisko k další části práce
– v textu užíváme tabulky a grafy pouze tehdy, kdy je to nutné pro pochopení souvislostí nebo pokud je takové zpracování předmětem práce. Jinak patří vše do přílohy. Tabulky a grafy opatřujeme popiskou a číslujeme („Tabulka 1 – Přehled muzeí v kraji“).

Závěr
– zhuštěný přehled obsahu celé práce a shrnutí závěrů a cílů, ke kterým autor dospěl (potvrzení či vyvrácení počáteční hypotézy)

Poznámkový aparát
– možné i jako poznámky pod čarou, potom není samostatnou kapitolou
– pokud je poznámek více než 100, číslujeme poznámkový aparát každé kapitoly zvlášť
– užíváme tzv. zkrácené citace
– do poznámkového aparátu nejen odkazy na příslušnou odkazovanou (citovanou či parafrázovanou) literaturu/pramen, ale i autorovy postřehy, které narušují kontinuitu textu, případná vysvětlení a komentáře, materiálie
– poznámka pod čarou je celá věta – končí tečkou, úplná bibliografická citace POZOR !!! Dle normy ISO 690:2022 !!!
– odkaz na příslušnou poznámku se vytvoří pomocí horního indexu, ale je možné použít příslušného dialogu ve Wordu (Vložit/Poznámka pod čarou alt. Vysvětlivku)
– je nutné zvolit pouze jeden systém poznámkování textu!

!!! Správně pojatý poznámkový aparát je těžištěm úspěchu práce !!!

Citace – parafráze – plagiát – uvědomit si rozdíl.

POZOR !!! Každé neocitované tvrzení je plagiátem !!!

„Citování je něco jako důkazní řízení při soudním líčení. Vždy musíme být schopni sehnat vhodné svědky a prokázat, že jsou věrohodní. Náš odkaz musí proto být správný a přesný (nikdy necitujeme autora, aniž bychom neuvedli název díla a číslo stránky) a musí být kýmkoli ověřitelný.“

(UMBERTO, E. Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997, s. 203.)

Seznam použitých zkratek
– zejména u názvu institucí, nebo pokud si autor takovou zkratku vytvoří (KS za kulturní statek, SP za sbírkový předmět)
– při prvním použití v textu rozepíšeme a do závorky vložíme zkratku, kterou budeme dále používat, např: International Council of Museums (dále „ICOM“)
– zároveň zkratku uvedeme v seznamu zkratek
– pochopitelně se do seznamu nedávají mluvnické zkratky jako např., apod., mj. či atd.

Prameny a literatura
– seznam použitých dokumentů pro sestavení práce
– dle potřeby možno rozdělit na Prameny (= primární literatura) a Literatura (= sekundární, tedy odborná literatura, která již byla na dané téma publikována)
POZOR !!! Dle normy ISO 690:2022 !!!
– způsoby citace dle normy ISO 690:2022 jsou s výkladem k dispozici na webu AMG Muzejní propedeutika/Základní kurs/Materiály ke studiu

POZOR !!! Závěrečná práce bez poznámkového aparátu, resp. uvedení pramenů a literatury, z nichž citujete, může být hodnocena jako plagiát !!!

Přílohy
– všechny obrázky, tabulky a grafy, které nejsou nutné a účelné v textu
– jednotlivé součásti příloh číslujeme, opatřujeme komentářem

 

nahoru