13.8.2008

XXXVI. seminář Oborové komise muzejních archeologů ČR

Karel Sklenář

Ve dnech 4.–6. června 2008 proběhl jako každoročně seminář, spojený s výročním plenárním zasedáním Oborové komise muzejních archeologů ČR při AMG (dále OKMA). Konal se ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje v Chebu, které bylo hostitelem této akce. Jejím tématem byl tentokrát „Současný stav přípravy archeologické části památkového zákona“. Účastnilo se jí 67 archeologů z ústavů archeologické památkové péče a dalších památkových institucí i z občanských sdružení a soukromých společností zabývajících se archeologickou činností.
Po poradě výboru OKMA, zaměřené k organizaci navazujícího semináře, bylo ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea zahájeno vlastní zasedání, na kterém se účastníci zabývali výsledky dosavadních jednání o přípravě archeologických paragrafů chystaného památkového zákona, přičemž úvodní referát, shrnující  téma semináře, přednesl PhDr. František Frýda (Západočeské muzeum, Plzeň). Plenum v podstatě došlo k závěru, že v dané chvíli není možno do stavu věcí zasáhnout, ale doporučilo, aby problematika byla dále sledována a aby se k ní v případě potřeby OKMA vyjádřila. Doplňkem k diskusi se stal příspěvek Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha), který seznámil auditorium s výsledky české části mezinárodního projektu „Zkoumání evropské archeologické komunity“, resp. takto získanými statistickými údaji o druzích a počtech institucí zabývajících se archeologií a archeologů v nich pracujících. Druhý příspěvek přednesl Mgr. Michal Balík (Krajský úřad Karlovarského kraje) na téma „Problém archeologické rezervace Tašovice“; na příkladu významné regionální lokality upozornil na závažnou právní problematiku, týkající se památkových rezervací.
Po aktualizaci adresáře archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR, pro nějž účastníci i nadále doporučili jak formu internetovou, tak i tradiční rozmnoženou, provedl PhDr. Pavel Šebesta (Krajské muzeum Karlovarského kraje, Cheb) stručnou přednáškovou formou „Seznámení s archeologií Karlovarska a Chebska“, načež vedl prohlídku muzea a jeho expozic.
„Pravěké a středověké lokality na Sokolovsku a Chebsku“ byly druhého dne semináře námětem exkurze, která započala návštěvou raně středověkého hradiště (zahrnujícího též mnohem starší mezolitické sídliště) v poloze Starý Loket u Tašovic; zde bylo také přijato usnesení semináře. Zbytek dopoledne zabrala prohlídka hradu Lokte, zejména jeho expozic a veřejnosti nepřístupných archeologických vykopávek a situací v jeho interiérech. Po obědě pokračovala trasa exkurze do Hruškové k prohlídce archeologicky odkrytých základů středověkého kostela sv. Mikuláše a dále do Sokolova, kde účastníci navštívili muzeum při příležitosti vernisáže výstavy věnované právě výzkumu zmíněného kostela. Po návratu do Chebu následoval společenský večer s neformálními diskusemi v restauraci Ohře.
Na dopoledne třetího dne byla v Chebu ještě zajištěna prohlídka města a hradu pro zájemce, kterou vedl opět dr. Pavel Šebesta.
Pro příští, XXXVII. seminář v roce 2009 byla výboru OKMA předběžně nabídnuta a přijata možnost uspořádání v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. O námětu a organizaci tohoto semináře bude definitivně rozhodnuto jako obvykle na počátku příštího roku. Již nyní se ovšem ukazuje, že nárůst počtu účastníků, souvisící se stoupajícím stavem archeologů v muzejní a památkové sféře, je již stabilní a bude pravidelně vyžadovat dva exkurzní autobusy a jakkoli organizátoři volí stále kratší trasy, při rostoucích cenách pohonných hmot bude napříště nutno uvažovat o mírném zvýšení příspěvku AMG na tuto akci, na niž byl dosud požadován a přidělován takřka nejnižší obnos ze všech aktivních komisí.


Usnesení XXXVI. semináře archeologů z muzeí ČR

Účastníci XXXVI. Semináře schválili
a/  přijetí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (zástupci dr. O. Chvojka, dr. P. Zavřel) a Muzea hl. m. Prahy (Mgr. Miroslava Šmolíková), která podala přihlášky do OKMA na podzim 2007; 
b/ změnu ve složení výboru OKMA, do něhož náhradou za Mgr. Věru Šlancarovou, která odešla z muzejnictví, postupuje zvolená náhradnice výboru PhDr. Alena Humpolová (Moravské zemské muzeum, Brno).

Vyslechli
a/  informaci o dosavadních výsledcích příprav archeologické části památkového zákona, podanou  dr. Františkem Frýdou (Západočeské muzeum, Plzeň),
b/  informaci o výsledcích projektu „Zkoumání evropské archeologické komunity“, podanou zástupcem ředitele Archeologického ústavu AV ČR (Praha) Mgr. Martina Tomáška, Ph.D.,
c/  informaci Mgr. Michala Balíka (Krajský úřad Karlovarského kraje) na téma „Problém archeologické rezervace Tašovice“. Tyto informace prodiskutovali v plénu a ukládají výboru OKMA, aby problematiku památkového zákona dále sledoval a podle možnosti a potřeby se v ní angažoval.
Doporučili, aby adresář archeologů působících v muzeích a institucích památkové péče byl připravován ve dvou formách – internetové a tištěné – jako dosud; provedli jeho aktualizaci a pověřili výbor OKMA jeho distribucí;
Pověřují výbor OKMA výběrem námětu, místa a termínu konání XXXVII. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče v roce 2009 na Moravě.

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru