Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
23.8.2023

Registrace do systému ICG

Nejpozději do 15. října 2023

 

Ministerstvo kultury je gestorem nařízení EP a Rady (EU) 2019/880, které se týká vstupu a dovozu kulturních statků.

Toto nařízení a jeho prováděcí předpis umožňují paměťovým organizacím využít výjimku z povinnosti předložit dovozní licenci nebo prohlášení dovozce při vstupu některých kulturních statků na celní území EU.


Dle příslušných ustanovení se propuštění kulturních statků do režimu dočasného použití povolí bez dovozní licence nebo prohlášení dovozce pro tyto účely:

a) výlučné použití kulturních statků veřejnoprávními vědeckými nebo vzdělávacími zařízeními nebo institucemi odborné přípravy k výukovým, vzdělávacím nebo vědecko-výzkumným účelům a na jejich odpovědnost;
b) dočasné zapůjčení kulturních statků patřících do stálých sbírek muzeí a obdobných institucí ve třetích zemích těmito muzei a institucemi veřejnoprávním muzeím nebo obdobným institucím na celním území Unie za účelem vystavení těchto kulturních statků pro veřejnost nebo jejich využití při uměleckých představeních;
c) digitalizace, a sice zachování jejich vyobrazení nebo zvuků ve formě vhodné pro přenos a počítačové zpracování, institucí pro tento účel vhodně vybavenou a v odpovědnosti a za dohledu veřejnoprávního muzea nebo obdobné instituce;
d) restaurování nebo konzervování provedené profesionálními odborníky v odpovědnosti veřejnoprávního muzea nebo obdobné instituce, pokud toto zacházení nebo manipulace nepřesahuje to, co je nezbytné pro opravu kulturních statků, jejich opětovné uvedení do dobrého stavu nebo zachování v dobrém stavu.


Pokud chtějí paměťové instituce tuto výjimku využívat, nabízí se jim možnost registrace v ICG systému, kterou lze provést výhradně prostřednictvím MK ČR.
 
V případě zájmu o registraci do systému ICG zašlete nejpozději do 15. října 2023 své kontaktní údaje na e-mail: magda.nemcova@mkcr.cz, a to v následujícím formátu:
 
Název instituce v českém jazyce
Název instituce v anglickém jazyce
Odkaz na webové stránky instituce
 
Více informací k dané problematice Vám sdělí:
PhDr. Magda Němcová
vedoucí oddělení ochrany kulturních statků
Odbor muzeí a galerií MK ČR
E-mail: magda.nemcova@mkcr.cz
 
Dopis vrchního ředitele Sekce kulturního dědictví MK ČR (detailní informace) 
Zákon č. 362/2022 Sb., o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU a o změně některých souvisejících zákonů 
Nařízení EP a Rady (EU) 2019/880
, o vstupu a dovozu kulturních statků 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1079, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ust. nařízení EP a Rady (EU) 2019/880, o vstupu a dovozu kulturních statků 


  

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

30. listopadu 2023, panelová diskuze

Příjem přihlášek do kursů ŠMP prodloužen max. do 8. září 2023

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Nejpozději do 15. října 2023

14. září 2023 od 10.00 hodin (hybridní forma)

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2023

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás